ЦДГ №3 „Ян Бибиян” Стара Загора

Детската градина разполага с три сгради т.н. стар филиал, централна сграда и нов филиал, със 7 зали за игра, занимания и спане на децата.

Цел: Разгръщане на творческия потенциал и компетентност на педагогическия екип за утвърждаване традициите на европейското образование, осъвременено от изискванията на ЗНП, ППЗНП, ДОИ, Програмата за ПГ, Конвенцията за защита правата на децата, гарантиращи хармония, култура на поведение, творческа самоизява и развитие на детската индивидуалност.

Списък с проекти за ЦДГ №3 „Ян Бибиян” Стара Загора

> Сподели
^